Termes Legals

1. El Museu Valencià d’Etnologia garantitza la protecció i confidencialitat de les dades personals i de qualsevol altre tipus que ens proporcionen els nostres usuaris d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter-Personal.

2. Totes les dades facilitades s’inclouran en un fitxer automatizat de dades de caràcter personal creat i mantingut baix la supervisió i responsabilitat de El Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València

3. Les dades personals demanades s’utilitzaran exclusivament en l’organització de les activitats que s’indiquen i, si escau, per a la remissió d’informació d’interès.

4. El Museu Valencià d’Etnologia assegura la confidencialitat de les dades i garantitza que en cap cas no seran cedides per a cap altre ús sense haver-hi consentiment previ i exprés dels nostres usuaris.

5. El titular de les dades atorga el seu consentiment per al tractament dels mateixos amb les finalitats abans exposats, podent exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre General de la Diputació de València, c / Serrans 2, 46003 , València.

1. El Museu Valencià d´Etnologia garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales y de cualquier otro tipo que nos proporcionen nuestros usuarios de acuerdo con lo que disponer la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Todos los datos facilitados se incluirán en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la supervisión y responsabilidad de El Museu Valencià d´Etnologia de la Diputación de Valencia

3. Los datos personales solicitados se utilizarán exclusivamente en la organización de las actividades que se indican y, en su caso, para la remisión de información de interés .

4. El Museu Valencià d´Etnologia asegura la confidencialidad de los datos y garantiza que en ningún caso serán cedidos para cualquier otro uso sin tener consentimiento previo y expreso de nuestros usuarios.

5. El titular de los datos otorga su consentimiento para el tratamiento de los mismos con los fines antes expuestos, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al registro general de la Diputación de Valencia, c/ Serranos 2, 46003, Valencia.

Creative Commons License
Biblioteca-Centre Documentació · Museu Valencià d'Etnologia
Corona, 36. 46003 València, ESP T +34 96 388 36 23 / +34 96 388 36 28
biblioteca.etnologia@dival.es